Forrige tråd
Neste tråd
Print tråd
Side 6 av 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025?

Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: Sepeda] #2592418 22/02/2020 19:10
Registrert: Mar 2007
Innlegg: 2,859
mogens Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: Mar 2007
Innlegg: 2,859
Sitat: Sepeda
Jeg mente at tekniske forskjeller mellom de forskjellige generasjonene av hjelpemotorer i utgangspunktet er relevant, men at en detaljert teknisk diskusjon om dette neppe vil tilføre nye prinsipielle poenger.

Jeg leste ikke spørsmålet slik. Jeg tror han mente en sammenlikning av (forbrennings-)motorene man hadde i tankene da motorferdselloven ble formulert (i 1977, etter hva jeg kan se i Lovdata, link under) og elmotorene som brukes i el-assisterte sykler.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82

Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: mogens] #2592420 22/02/2020 19:16
Registrert: Nov 2014
Innlegg: 9,520
Sepeda Online
Kaffi a gitt
Online
Kaffi a gitt
Registrert: Nov 2014
Innlegg: 9,520
Sitat: mogens
Jeg leste ikke spørsmålet slik. Jeg tror han mente en sammenlikning av (forbrennings-)motorene man hadde i tankene da motorferdselloven ble formulert (i 1977, etter hva jeg kan se i Lovdata, link under) og elmotorene som brukes i el-assisterte sykler. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82

Aha. Ja, da leste jeg det feil. Det er i så fall et omfattende spørsmål som også gjelder hvordan man definerer henholdsvis motorvogn og sykkel i et historisk perspektiv. Det berører i så fall ikke hovedsaken i mitt innlegg. Da Klima- og miljødepartementet tillot el-sykling på sti, la man uansett politisk til grunn at sykler med begrenset wattstyrke og hastighet skiller seg lite fra vanlige sykler.

El-sykkel er etter vegtrafikklovens definisjon motorvogn, men ble altså i 2015 rent juridisk likestilt med sykkel i kjøretøyforskriften og i forskrift om krav til sykkel.

Men som nevnt i en annen tråd: Da beslutningen ble tatt i 2017 om at el-sykler skal kunne brukes i utmark var det krystallklart at man her snakket om et motorisert fremkomstmiddel. Og endringen var nettopp i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark.

Sitat: Klima- og miljødepartementet
El-sykler er et motorisert fremkomstmiddel og har frem til nå vært forbudt å bruke på stier, turveier og i annen utmark.
.
Beklager at det blir byråkratiske, men lover og regler er nå engang byråkratiske.

Jeg har i grunnen sagt det jeg hadde på hjertet ICON_SMILE

Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: Sepeda] #2592421 22/02/2020 19:28
Registrert: Mar 2007
Innlegg: 2,859
mogens Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: Mar 2007
Innlegg: 2,859
Jeg ser forresten at jeg hadde linket til "Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)" mens du (Sepeda) i ditt innlegg lenger oppe refererer til "Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag". Vil noen utdype hvordan disse to forholder seg til hverandre?

Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: mogens] #2592422 22/02/2020 19:32
Registrert: Nov 2014
Innlegg: 9,520
Sepeda Online
Kaffi a gitt
Online
Kaffi a gitt
Registrert: Nov 2014
Innlegg: 9,520
Sitat: mogens
Jeg ser forresten at jeg hadde linket til "Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)" mens du (Sepeda) i ditt innlegg lenger oppe refererer til "Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag". Vil noen utdype hvordan disse to forholder seg til hverandre?

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er hjelmet under §4 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Endringene for å tillate el-sykling i utmark, og altså sti, ble gjort i forskriften.

***

Tror vi får vende tilbake til spørsmålsstillingen i tråden. Fortsatt et flertall som sier nei til å kjøpe ikke-motorisert (tradisjonell) stisykkel i 2025 i pollen ICON_SMILE

Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: Sepeda] #2592431 22/02/2020 20:51
Registrert: Jun 2008
Innlegg: 11,227
Tange Offline
Flittig Bie
Offline
Flittig Bie
Registrert: Jun 2008
Innlegg: 11,227
Sitat: Sepeda
Sitat: mtbmaniac
1. Kan noen fremlegge fagfellevurdert forskning som viser at skaden sykler med supportmotor gjør på stiene og naturen er vesentlig og problematisk.

Så vidt jeg vet, foreligger det ikke. Da kommer føre-var-prinsippet inn.

Føre-var-prinsippet anvendes i utgangspunktet både i EU og Norge der vitenskapelige bevis er mangelfulle eller usikre, eller der forskningsresultater er uten konklusjon og vitenskapelige vurderinger gir rimelig grunn til bekymring for mulige skadevirkninger. Folkelig forklart kan man etter føre-var-prinsippet ikke fritt innføre tiltak bare fordi det ikke er bevist ved forskning at tiltakene er skadelig. Man bør derimot la være å innføre tiltak inntil det er bevist at de ikke er skadelige, dersom det foreligger rimelig grunn til å tro at tiltak kan medføre skade. Så i henhold til føre-var-prinsippet er det relevante spørsmålet det motsatt av det du stiller.

.


Objection your Honour.

Prinsippet stammer fra en generalforsamling til FN i 1982:

Angesichts der Gefahr irreversibler Umweltschäden soll ein Mangel an vollständiger wissenschaftlicher Gewißheit nicht als Entschuldigung dafür dienen, Maßnahmen hinauszuzögern, die in sich selbst gerechtfertigt sind. Bei Maßnahmen, die sich auf komplexe Systeme beziehen, die noch nicht voll verstanden worden sind und bei denen die Folgewirkungen von Störungen noch nicht vorausgesagt werden können, könnte der Vorsorgeansatz als Ausgangsbasis dienen.“

Ja, vi mangelr data (målrettet forskning) om i hvilken grad emtb skader naturen og underlaget, men nei, det er ikke snakk om komplekse systemer her og det er heller ikke slikt at vi ikke kan forutse til en vis grad hvor mye emtb-en vil skade naturen.

Det er kanskje greit å først henvise til tanken bak Loven om motorferdsel i utmark og vassdrag. Om:

Motorferdselloven

Uberørt natur og stillhet er særegent ved norsk natur. For å bevare naturen fri for forstyrrelser og støy, er motorferdsel i utmark som hovedregel forbudt. På disse sidene kan du lese mer om motorferdselloven og hvilke regler som gjelder for bruk av motoriserte kjøretøy i naturen. Gjeldende politikk om motorisert ferdsel i utmark framgår blant annet av friluftslivmeldingen og Stortingets behandling av denne.
(Miljødirektoratet)

Føre-var-prinsippet bygger på manglende forståelse for komplekse systemer, og var i stor grad rettet mot potensiell forurensning av ukjente nye stoffer, tenk utslipp, i en tid hvor vi for alvor begynte å se følgene av ubegrenset utslipp fra industrien i naturen. Dette resulterte ikke bare i føre -var-prinsippet men også i store innskrenkninger i eksisterende utslipp(stillatelser).
Er vår norske natur å anse som et komplekst system? Ja, i grunn er det det, men i lyset av føre-var-prinsippet mener jeg ikke det er det. Ferdsel i norsk natur er noe fra alle tider, livsviktig i gamle dager men i større og større grad har ferdsel i vår natur blitt til en fritidssyssel hvor nytteverdien i stor grad beror på positive virkninger på folkehelsen. Denne frie ferdselen har gitt oss flere tiår med grunnlag til å kunne forutse dens skadevirkning på naturen. Og der er det en rød tråd som går igjen: bruk av naturen fører til skade og slitasje og mer bruk fører til mer slitasje. Noen steder i landet har dette ført til uakseptabel skade og tiltak for å begrense skaden som ved f.eks. Besseggen. På generelt grunnlag dog synes vi at skadevirkningene ikkke veier opp mot de positive ringvirkningene. Om de gjør det gjør vi lokale tiltak i steden for å forby fritt bruk av utmark. Hva så kan vi si om de potensielle skadevirkningen fra emtb sett i lyset av den kunnskapen vi har per dags dato?

Vi kan ta et annet punkt først. Miljødirektoratet henviser til stillhet, forstyrrelser og støy. Da motorferdselloven ble til kjente vi ikke til mye annet en den støyende forbrenningsmotoren, terrengsykkelen var for såvidt født og motorisert transport i utmark dreide seg om store kjøretøy; Med motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy. og den søker å finne en balanse mellom nødvendigheten for noen til å bruke motorkjøretøy i utmark mot det å bruke naturen til fritdssysler og trivsel Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.
Det er lite tvil om at en emtb ikke bryter støy-forutsetningen. [/i], emtb går heller ikke inn i oppramsing av hva som menes med (motor)kjøretøy. Nå kan man si, ja men i 1977 fantes det ikke elsykler. Det er riktig, men som med mye annet i lovverket må man noen ganger ty til andre lover for å finne en fullgod definisjon. De finner man i Forskriften om krav til sykkel. Det er lite tvil om at emtb-en faller ikke inn under type kjøretøy som Motorferdselloven henviser til. Hverken i størrelse, utførelse eller type bruk. Som jeg skrev veier lovverket nytte opp mot trivsel og forsøker å finne en balanse mellom dem. Hvor det gjelder emtb-en ligger den heller i skålen 'trivsel' enn 'motorkjøretøy'.

Tilbake til de potensielle skadevirklningen til emtb-en. Vi vet for lengst at makseffekten til tider kan overstige den nominelle effekten på 250 w. Men vi vet også at mange herinne fint klarer å tråkke med en makseffekt på godt over 250w. Det er sikkert noen som ser for seg emtb-er med full bakhjulsspinn og sprut opp sleipe bratte bakker. De om det. Det er lite grunn til å mene at slitasjen fra en emtb kommer til å avvike i relevant grad fra vanlige tråsykler. Vil skadevirkningen altså ikke endre seg? Jo, de vil det mest sannsynlig. Det er rimelig å tru at noen flere vil komme seg ut i utmark på emtb. Og som vi vet fører økt bruk til økt slitasje. Det siste har dog aldri lat oss hindre til å tillate nye trender eller tekniske nyvinninger sålenge de ikke åpenbart er i strid med lovverket (motorferdselloven). Da terrengsykkelen kom på 80-tallet omfavnet vi den allemann og kastet oss etterhvart på sykkelen over fjellet fra Rena til Lillehammer. Noen ildsjeler fant til og med ut at man kunne sykle sti med dem og. Men det store gjennombrudet for stisykling kom ikke før nordmarkasofaen* kom for altvor på banen. (De som mener at at det ikke er hovedgrunnen til at de fleste kan komme seg ut på sti i marka vil jeg utfordre til å stille med helstiv sykkel på fellestur (med folk man ikke kjenner fra før). Og så får dere si fra om det faktumet at man stilte med helstiv sykkel gikk upåaktet hen eller ikke.). Og ja, den økte bruken av marka førte ikke uventet til økt slitasje. Men førte den til særlig selvransaking hos stisyklister? I lite grad.
Kan vi så anvende føre-var-prinsippet. Nei, egentlig ikke. Ikke bare har vi brukbar innsikt i skadevirkningene til økt ferdsel i naturen men vi er heller ikke villig til å ta innover den underliggende virkningen av føre-var-prinsippet. Nemlig å skrenke inn på alleredde eksiterende 'utslipp', ie. (vår egen) økt bruk av utmark.

Ærede rett; som vi har sett er emtb-en i lovens forstand ikke å anse som motorkjøretøy, tvert imot fremmer den trivsel i lovens forstand. Vi mener heller ikke at den økte bruken av marka som følge av emtb-ens vil føre til uforutsigbar eller uakseptabel slitasje fra en bruksgruppe som vi alt i veldig stor grad har gitt fri tilgang til vår utstrakte natur og ser ingen grunn til at honorere føre-var-prinsippet. Vi vil dermed søke retten om å tillate salg og bruk i marka av emtb-er også i 2025.


(Og jeg trenger ikke å henvise til forskriften ser jeg ICON_WINK ).

* https://www.terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1108347
Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: Tange] #2592435 22/02/2020 21:43
Registrert: Nov 2014
Innlegg: 9,520
Sepeda Online
Kaffi a gitt
Online
Kaffi a gitt
Registrert: Nov 2014
Innlegg: 9,520
ICON_SMILE

Hva gjelder føre-var-prinsippet, skal jeg gi deg rett i at staten ikke er forpliktet til å følge det i denne saken. Det gjorde de da heller ikke. Men prinsippet anvendes rimelig bredt.

Hva gjelder lovtolkning, skal jeg ikke krangle med deg, bare slå fast at det er komplisert. Som allerede nevnt, argumenterte Syklistenes Landsforbund og Norges Cykleforbund for at man måtte endre tolkningspraksis av begrepet "sykkel" i henholdsvis motorferdselloven og kjøretøyforskriften til vegtrafikkloven, og at el-sykkel ikke er å anse som motorkjøretøy. De vant ikke frem med det synet.

Har et lysegrønt håp om at mine enkle poenger, som var grunnen til at jeg la ut et innlegg og som jeg mener er relevante, ikke helt forsvinner i diskusjon om begreper og definisjoner.

Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: sykkeloyvind] #2592726 25/02/2020 12:54
Registrert: Oct 2012
Innlegg: 33
Villbass Offline
Fersking
Offline
Fersking
Registrert: Oct 2012
Innlegg: 33
@Sepeda og @Tange belyser begge sider av saken meget godt! Bra skrevet begge to!

Jeg tenker mange kan være enige om at bruk = slitasje, og at mer bruk = mer slitasje. Dette uansett om det gjelder at flere begynner å sykle i terrenget totalt sett, at det arrangeres ritt, eller andre ting som gir økt bruk og slitasje i terrenget, som f.eks bruk av emtb fremfor vanlig sykkel.

At vi sliter på marka, er som argumentert av @Tange noe vi terrengsyklister allerede har valgt å akseptere. Dagens høyteknologiske sykler gjør at veldig mange flere faktisk sykler i terrenget enn for 20 år siden, vi sykler lengre turer, steder man før ikke kunne sykle, samt oftere.

Alt i alt tror jeg man samlet sett har mer å tape på argumentasjonen om bruk og slitasje. Spesielt mot våre felles motstandere som synes naturen kun er til for å ferdes til fots uten mekaniske forstyrrelser osv.

Det samme gjelder argumentasjonen om fart og hensynsløshet. Dette er jo noe som gjelder terrengsykling generelt, med Strava-jaging, full enduro og fokus på fart. Og her er det i hovedsak nedover man har dette "problemet" uansett om man er på vanlig sykkel eller emtb.

At man nå har hjelp i tråkket både oppover og bortover klarer jeg etter min personlig erfaring ikke se at skaper mulighet for nevneverdig større risiko og konflikter - det går rett og slett ikke fort nok til det. Og uansett om man er på vanlig sykkel eller ei, så er det hensyn og normal høflighet som gjelder når man ferdes i skogen. Også her mener jeg argumentasjonen faller like mye imot terrengsykling generelt.

Noen flere kommer helt sikkert til å begynne med terrengsykling som følge av at emtb blir mer og mer populært. Men jeg tviler på vi ser et inntog av uerfarne nye brukere i marka. Terrengsykling på sti både med og uten motor er fortsatt en relativt liten nisje som krever god fysikk, kunnskap, erfaring og ikke minst kjøpekraft for å kunne drive med.

Sykkel med eller uten elmotor får være opp til hver enkelt. Også hva man skal kalle det og definere det som i grunn. Men at en emtb og en vanlig moderne stisykkel er nær sagt identiske på utstyr, tiltenkt bruk, og rettet mot de samme brukerne er det liten tvil om, derfor tenker jeg det er ekstra viktig at man ikke med vilje prøver å skille disse for mye fra hverandre og skape problemstillinger og hypotetiske konflikter som kan bli brukt imot oss begge.

Jeg har stor tro på at denne store endringen i sykkelbransjen og sykkelmiljøet vil gå mer stille for seg enn noen frykter.

Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025?

Nei, og etter tre år med emtb ved siden av grov stisykkel til heisbasert bruk og enduro, bruker jeg min emtb mer og mer til all slags sykling. Nær sagt all shuttling og bruk av bil til og fra marka er totalt eliminert, i tillegg til mindre reising og dagsturer for å få kul sykling, da all slags terreng blir mer moro med en emtb. Og pr nå har jeg enda til gode å ha noen form for konflikt eller sure fjes. Det eneste som gjør at jeg fortsatt har to sykler er ganske enkelt vekt, ritt, og mulighet til å reise med sykkel. Men med nyvinninger som Levo SL, Heckler og tilsvarende sykler, er dette helt løst i løpet av et par år og innen 2025 tipper jeg veldig mange stisyklister har en sykkel med en eller annen form for hjelpemotor.

// Thomas G. A.

Redigert av Villbass; 25/02/2020 13:03.
Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: Villbass] #2592823 26/02/2020 08:08
Registrert: May 2003
Innlegg: 156
O
olehen Offline
Tørr bak øra
Offline
Tørr bak øra
O
Registrert: May 2003
Innlegg: 156
Yes El sykkel skal jeg ha, men siden det blir en tilleggs sykkel så må sparekontoen si ok først.

Jeg sykler ikke pga treningseffekt men fordi det er gøy. Jeg ser at El sykkel kan gi meg mer gøy på noen områder og mindre gøy på andre. På crux er det mindre gøy, og DH og fatbike vil den heller ikke erstatte, så det blir en tilleggs sykkel.

Jeg bor midt i en bakke hvor jeg har 7 km opp til første sti, det syns jeg ikke er gøy. Jeg velger stort sett alltid bil og noen ganger henter jeg bilen med en annen bil. Med El sykkel vil jeg mest sannsynlig droppe bilen og det bør være positivt.

På øyerfjellet foregår meste parten av trafikken på ett lite område. Med El sykkel gidder jeg å sykle lenger innover fjellet. Bort fra de mest brukte stiene og over på de stiene som gror igjenn, de er det mange av.

Så nå er det bare å vente på at kontoen gir grønt lys.

Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: Villbass] #2592839 26/02/2020 09:57
Registrert: Aug 2010
Innlegg: 2,381
K
knutspeed Offline
Ivrig
Offline
Ivrig
K
Registrert: Aug 2010
Innlegg: 2,381
Sitat: Villbass
Men med nyvinninger som Levo SL, Heckler og tilsvarende sykler, er dette helt løst i løpet av et par år og innen 2025 tipper jeg veldig mange stisyklister har en sykkel med en eller annen form for hjelpemotor.


Forsåvidt enig, men tilbake til tidligere argument: terskelen for å begynne med stisykling/terrengsykling/sykling kommer til å flyttes. Man gidder ikke å bli med hvis man ikke har/har råd til E, så hvem vet om ikke den allerede nedadgående sykkeltrenden får en videre nedoverboost? ICON_SMILE

Da må isåfall prisen på stisykler med E ned på nivå hvor man finner helt brukbare stisykler pr i dag.

Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: sykkeloyvind] #2592860 26/02/2020 11:50
Registrert: Oct 2012
Innlegg: 33
Villbass Offline
Fersking
Offline
Fersking
Registrert: Oct 2012
Innlegg: 33
Sitat: knutspeed
Sitat: Villbass
Men med nyvinninger som Levo SL, Heckler og tilsvarende sykler, er dette helt løst i løpet av et par år og innen 2025 tipper jeg veldig mange stisyklister har en sykkel med en eller annen form for hjelpemotor.


Forsåvidt enig, men tilbake til tidligere argument: terskelen for å begynne med stisykling/terrengsykling/sykling kommer til å flyttes. Man gidder ikke å bli med hvis man ikke har/har råd til E, så hvem vet om ikke den allerede nedadgående sykkeltrenden får en videre nedoverboost? ICON_SMILE

Da må isåfall prisen på stisykler med E ned på nivå hvor man finner helt brukbare stisykler pr i dag.


Helt enig (og høyst sannsynlig) at man vil se en slik endring. Men i og med at vi her snakker om de samme produsentene som skal selge til de samme brukergruppene, og at det er markedet som faktisk bestemmer, så vil produsentene sørge for å ha produkter nettopp rettet mot disse kundene og denne prisklassen også. Av sykler som er i vinden nå om dagen, så er fokuset på nye high-end modeller. Men jeg mener i grunn vi allerede nå har sykler også i det lavere prissegmentet. I skrivende stund får man en splitter ny Canyon Neuron:ON til 23499,- + mva. Og i løpet av et par år kommer også bruktmarkedet til å ha mange emtb-modeller til under 20 000,- som ofte er prispunkt som er en inngangsbillett for veldig mange. Samtidig som at teknologien utvikler seg og at det utstyret vi nå ser på som high-end, er å finne på de rimeligste modellene om noen år.

Terskelen for å faktisk begynne med stisykling blir nok som nevnt tidligere her noe lavere, så snarere tvert i mot tror jeg vi kommer til å se en økende kurve med både syklister og tilgjengelige modeller i alle prisklasser.

Helt ærlig tror jeg vi ser lite nytt på vanlige sykler i de neste årene. Alle de bransjeledende produsentene fokuserer nesten utelukkenden på emtb. Så utvalget og prisklasser vil nok være det samme totalt sett som vi ser på vanlige sykler pr i dag, bare at de fleste av de har en hjelpemotor i tillegg.

Alt i alt blir nok ingen flere kunder holdt utenfor grunnet denne overgangen, snarere tvert i mot.

// Thomas G. A.

Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: Villbass] #2592868 26/02/2020 12:46
Registrert: Aug 2010
Innlegg: 2,381
K
knutspeed Offline
Ivrig
Offline
Ivrig
K
Registrert: Aug 2010
Innlegg: 2,381
Sitat: Villbass

Terskelen for å faktisk begynne med stisykling blir nok som nevnt tidligere her noe lavere, så snarere tvert i mot tror jeg vi kommer til å se en økende kurve med både syklister og tilgjengelige modeller i alle prisklasser.


Er ikke enig i at eMTB gjør det enklere å sykle sti. Lettere for bein og kondis (selv om det gir like bra trening), men ikke nevneverdig enklere, ref Ole's kommentar om cruxing med eMTB. Her lokalt sliter vi ikke med at folk syntes det er for slitsomt, men at det er for teknisk vanskelig/skummelt å sykle sti fremfor grus.

Som også tidligere nevnt, du kan bli mindre svett av å ha hjelpemotor, men det er fortsatt like kaldt/vått/mørkt/glatt/skummelt/dyrt/tidkrevende - og det er jo de tingene folk peker på når de lar sykkelen støve ned eller tar bilen. Man må fortsatt være litt sær ICON_LAUGH

Ikke i tvil om at det etterhvert blir rimeligere og bedre, men når jeg ser på kvalitet og utstyr på de fleste normale elsykler, selv etter at de har vært tilgjengelig for kjøp i flere år, finner jeg prisen latterlig. Mange av de er på Biltema/Jula-nivå, og koster allikevel 30-40 laken. Deore eller noname-komponenter, og svære larvesveiser på alurammer med tjukt gods. Håper ikke den trenden setter seg for eMTB også.

Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: sykkeloyvind] #2592877 26/02/2020 13:29
Registrert: Oct 2012
Innlegg: 33
Villbass Offline
Fersking
Offline
Fersking
Registrert: Oct 2012
Innlegg: 33
Sitat: knutspeed
Sitat: Villbass

Terskelen for å faktisk begynne med stisykling blir nok som nevnt tidligere her noe lavere, så snarere tvert i mot tror jeg vi kommer til å se en økende kurve med både syklister og tilgjengelige modeller i alle prisklasser.


Er ikke enig i at eMTB gjør det enklere å sykle sti. Lettere for bein og kondis (selv om det gir like bra trening), men ikke nevneverdig enklere, ref Ole's kommentar om cruxing med eMTB. Her lokalt sliter vi ikke med at folk syntes det er for slitsomt, men at det er for teknisk vanskelig/skummelt å sykle sti fremfor grus.

Som også tidligere nevnt, du kan bli mindre svett av å ha hjelpemotor, men det er fortsatt like kaldt/vått/mørkt/glatt/skummelt/dyrt/tidkrevende - og det er jo de tingene folk peker på når de lar sykkelen støve ned eller tar bilen. Man må fortsatt være litt sær ICON_LAUGH

Ikke i tvil om at det etterhvert blir rimeligere og bedre, men når jeg ser på kvalitet og utstyr på de fleste normale elsykler, selv etter at de har vært tilgjengelig for kjøp i flere år, finner jeg prisen latterlig. Mange av de er på Biltema/Jula-nivå, og koster allikevel 30-40 laken. Deore eller noname-komponenter, og svære larvesveiser på alurammer med tjukt gods. Håper ikke den trenden setter seg for eMTB også.Det er helt sant! Det blir ikke enklere å sykle på sti med emtb, det har jeg heller ikke sagt, men det gjør det mer tilgjenglig for enkelte brukergrupper som tidligere synes terskelen for å holde med dette har vært for høy, de har blitt lei, har ikke tid nok osv.

Dette er basert på egne erfaringer og observasjoner i sykkelbransjen og blant eget lokalmiljø, hvor flere har startet, eller tatt opp stisyklingen igjen etter emtb har kommet for fullt. Som sagt tidligere tviler jeg på et stort inntog av nye brukere i marka, dette nettopp pga det du sier, og som jeg da også nevnte: "Terrengsykling på sti både med og uten motor er fortsatt en relativt liten nisje som krever god fysikk, kunnskap, erfaring og ikke minst kjøpekraft for å kunne drive med." - men alt i alt tror jeg vi vil se en mer stigende kurve enn nedgang i salg og brukere som et følge av emtb ICON_SMILE

// Thomas G. A.

Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: sykkeloyvind] #2592889 26/02/2020 14:47
Registrert: Feb 2014
Innlegg: 5,600
larsdx Online
Søk hjelp!
Online
Søk hjelp!
Registrert: Feb 2014
Innlegg: 5,600
Jeg lurer på hvor mange av de som kjøper emtb som *faktisk* bruker den til å sykle sti på den måten vi mener når vi snakker om stisykling her inne. Den eneste personen jeg kjenner som har fulldempet elstisykkel bruker den i forbindelse med jakt. Jeg har også observert mange fulldempede elsykler utenfor butikken eller på vei til og fra Oslo sentrum.

Har fortsatt ikke møtt en elsykkel i Oslomarka og jeg er ute hvert fall et par ganger i uka. Eneste sted jeg har sett noen sykle elsykkel på sti var i Gullia på Trysil.

Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: larsdx] #2592895 26/02/2020 16:09
Registrert: Mar 2007
Innlegg: 2,859
mogens Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: Mar 2007
Innlegg: 2,859
Sitat: larsdx
Jeg lurer på hvor mange av de som kjøper emtb som *faktisk* bruker den til å sykle sti på den måten vi mener når vi snakker om stisykling her inne. Den eneste personen jeg kjenner som har fulldempet elstisykkel bruker den i forbindelse med jakt. Jeg har også observert mange fulldempede elsykler utenfor butikken eller på vei til og fra Oslo sentrum.

Har fortsatt ikke møtt en elsykkel i Oslomarka og jeg er ute hvert fall et par ganger i uka. Eneste sted jeg har sett noen sykle elsykkel på sti var i Gullia på Trysil.


Jeg vet om mange erfarne stisyklister her i Bergen som sykler el-stisykkel. Mest fordi stisykling her er synonymt med topptur, og innebærer fra et par hundre til rundt 600 høydemeter transport på vei opp, på asfalt, grus, traktorvei eller sti, eller oftest en kombinasjon. Det er klart muligheten for å shuttle seg selv opp senker terskelen for å komme seg ut på stitur. Men jeg tror ikke noen her kjøper el-stisykkel fordi de tror det skal bli enklere å sykle sti som sådan.

Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: larsdx] #2592943 27/02/2020 08:07
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 9,799
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Offline
Høkk, da! Høkk!
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 9,799
Sitat: larsdx
Jeg lurer på hvor mange av de som kjøper emtb som *faktisk* bruker den til å sykle sti på den måten vi mener når vi snakker om stisykling her inne. Den eneste personen jeg kjenner som har fulldempet elstisykkel bruker den i forbindelse med jakt. Jeg har også observert mange fulldempede elsykler utenfor butikken eller på vei til og fra Oslo sentrum.

Har fortsatt ikke møtt en elsykkel i Oslomarka og jeg er ute hvert fall et par ganger i uka. Eneste sted jeg har sett noen sykle elsykkel på sti var i Gullia på Trysil.


Jeg tror nok at ihvertfall de som er på dette forumet gjør det, jeg gjør nå ihvertfall det.

Men sånn generelt så tror jeg flesteparten av el-sykler som blir solgt i stor grad går til pending/hverdagsbruk og mer type grusturer. Vi stisyklister er tross alt bare en liten del av sykkelmarkedet.


Den som kjører med et veldig dårlig øye, kommer ned med en nervøs og skjelven latter.
#NBNL -

Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: larsdx] #2592963 27/02/2020 09:25
Registrert: Jun 2013
Innlegg: 1,644
vids Offline
Ivrig
Offline
Ivrig
Registrert: Jun 2013
Innlegg: 1,644
Sitat: larsdx
Jeg lurer på hvor mange av de som kjøper emtb som *faktisk* bruker den til å sykle sti på den måten vi mener når vi snakker om stisykling her inne. Den eneste personen jeg kjenner som har fulldempet elstisykkel bruker den i forbindelse med jakt. Jeg har også observert mange fulldempede elsykler utenfor butikken eller på vei til og fra Oslo sentrum.

Har fortsatt ikke møtt en elsykkel i Oslomarka og jeg er ute hvert fall et par ganger i uka. Eneste sted jeg har sett noen sykle elsykkel på sti var i Gullia på Trysil.

Jeg har heller ikke møtt elsykkel på sti, blir 2-3 turer i uken så litt underlig. Har sett de på grusvei dog, skikkelig grove greier med en pensjonist på setet.
Oslo-marka er mye opp og ned, men kan jo ikke sammenlignes med Bergen eller type Nesbyen i antall minutter med kjedelig klatring... Dog, kjenner til at et par av pappaene i klassen til barna har sti-elsykkel. De brukes både til transport og en og annen stitur, så vet at det finnes noen.


Redigert av vids; 27/02/2020 09:26.

Santa Cruz Nomad mulle
Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: vids] #2593093 28/02/2020 11:43
Registrert: Nov 2008
Innlegg: 200
StianR Offline
Entusiast
Offline
Entusiast
Registrert: Nov 2008
Innlegg: 200
Her i Skien er vi ihvertfall ganske mange, og stadig flere, som sykler elsykkel på sti. Og her er det i høyeste grad ordentlig stisykling ihvertfall. De fleste av oss sykler mest vanlig stisykkel men mer og mer på elsykkel. Det er jo tildels på grunn av den lokale sykkelbutikken CBP i Skien som har en stor stall med demosykler som er i flittig bruk.
I går var vi forøvrig ute og testa to Focus Jam2, en med Shimanomotor og den andre med den nye Boschmotoren. 2,5 timer hardkjør på tekniske stier. Kjempegøy og slitsomt.
(usikker på om jeg fikk til å legge inn bilde her nå)

[Linket bilde]


Han tok mangelen på ros som et uttrykk for stum beundring
Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: larsdx] #2593328 02/03/2020 07:48
Registrert: Dec 2016
Innlegg: 65
T
Trond123 Offline
Medlem
Offline
Medlem
T
Registrert: Dec 2016
Innlegg: 65
Jeg tror nok de som svir av 60000,- på en full sus elsykkel bruker den til å sykle sti.
Jeg er på min tredje full sus elsykkel. Siden sensommer 2019 har jeg syklet 2200km, Stort sett sykler til og fra jobb(Oslo) på sti. I denne perioden har jeg møtt kanskje 10pers på sykkel. Møtte to karer på analoge sykler komme dundrende ned trollstien da jeg var på vei opp. De hilste og sa hei. Tipper de ikke er på dette forumet.

Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: Trond123] #2593376 02/03/2020 10:25
Registrert: May 2009
Innlegg: 4,632
Garpen Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: May 2009
Innlegg: 4,632
Sitat: Trond123
Tipper de ikke er på dette forumet.

Hva baserer du det på? Var de i snapchatalder?


Medlem i NOTS – Vern om terrengsykling og meld deg inn du også!
Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: Garpen] #2593381 02/03/2020 10:48
Registrert: Feb 2002
Innlegg: 16,134
RazeFaze Offline
More than words
Offline
More than words
Registrert: Feb 2002
Innlegg: 16,134
Sitat: Garpen
Sitat: Trond123
Tipper de ikke er på dette forumet.

Hva baserer du det på? Var de i snapchatalder?


Sikkert fordi han mener at folk her på forumet ikke hilser eller sier hei :-D


--------------------
Happy Trails!
Jørgen
Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: RazeFaze] #2593409 02/03/2020 12:29
Registrert: Dec 2016
Innlegg: 65
T
Trond123 Offline
Medlem
Offline
Medlem
T
Registrert: Dec 2016
Innlegg: 65
De hilste selv om jeg kom med Elsykkel. De slædda og sto i med horn i panna og hadde det kjempegøy.

Jeg slapp å høre om det å store verdispørsmål ved å bringe motor inn i marka, at elsykkel spinner opp bakken, at elsykkel ikke var ekte sykkel, at jeg er lat, at jeg ikke får trening, at jeg sykler for langt inn i marka og derfor bidra til større slitasje, at jeg kommer altfor fort oppover bakken(ihvertfall i 25km/t der det for en vanlige sykkel ville være umulig å sykle) som bidrar til farlig situasjoner for andre syklister og gående.

Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: sykkeloyvind] #2593411 02/03/2020 12:41
Registrert: Jun 2002
Innlegg: 2,642
aug11x Online
Besatt
Online
Besatt
Registrert: Jun 2002
Innlegg: 2,642
Jeg tror nok de aller fleste her på forumet, om vi prinsipielt er imot motorisert ferdsel i utmark eller ei, hilser, smiler og evt. slår av en prat med de man møter på tur.

Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: aug11x] #2593414 02/03/2020 13:06
Registrert: Dec 2016
Innlegg: 65
T
Trond123 Offline
Medlem
Offline
Medlem
T
Registrert: Dec 2016
Innlegg: 65
Joa vet det:-)

Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: sykkeloyvind] #2593419 02/03/2020 14:00
Registrert: Aug 2008
Innlegg: 1,289
N
neistein Offline
Veteran
Offline
Veteran
N
Registrert: Aug 2008
Innlegg: 1,289
Jeg hilste på en med el sykkel på lørdag. Selv om det var på grustransport, antok jeg at han hadde vært ute på sti. han hadde nemlig en sånn Spesh greie med fjæring både foran og bak. Han så veldig beklemt ut og med frykt i blikket da jeg snakket til ham. Han gryntet dog tilbake når jeg nesten hadde passert.


Stokk og stein sykkelklubb
Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: neistein] #2593429 02/03/2020 14:51
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 9,799
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Offline
Høkk, da! Høkk!
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 9,799
Sitat: neistein
Jeg hilste på en med el sykkel på lørdag. Selv om det var på grustransport, antok jeg at han hadde vært ute på sti. han hadde nemlig en sånn Spesh greie med fjæring både foran og bak. Han så veldig beklemt ut og med frykt i blikket da jeg snakket til ham. Han gryntet dog tilbake når jeg nesten hadde passert.


Skulle nesten trodd du hadde møtt meg!! Jeg blir alltid litt småredd for å møte "dere andre" ICON_LAUGH ICON_LAUGH


Den som kjører med et veldig dårlig øye, kommer ned med en nervøs og skjelven latter.
#NBNL -

Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: sykkeloyvind] #2593430 02/03/2020 14:59
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 9,799
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Offline
Høkk, da! Høkk!
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 9,799
Øyvind,

Du skrev litt i testen om innstillinger du brukte. Var det slik at når du fant "din" innstilling på 35/85 så brukte du veldig lite eco og turbo?

Litt "tung" den S-works utgaven du prøvde synes jeg. Trodde S-works var nede på 16 tallet jeg??


Den som kjører med et veldig dårlig øye, kommer ned med en nervøs og skjelven latter.
#NBNL -

Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: hbakken] #2593513 03/03/2020 07:47
Registrert: Feb 2002
Innlegg: 19,336
sykkeloyvind Offline OP
More than words
OP Offline
More than words
Registrert: Feb 2002
Innlegg: 19,336
Sitat: hbakken
Øyvind,

Du skrev litt i testen om innstillinger du brukte. Var det slik at når du fant "din" innstilling på 35/85 så brukte du veldig lite eco og turbo?

Litt "tung" den S-works utgaven du prøvde synes jeg. Trodde S-works var nede på 16 tallet jeg??


S-Works er oppgitt til 17,3 - testsykkelen veide 17,28 - Ja med 35/85 på trail-modus var det bare å sykle uten å tenke noe mer på innstillingene. Da kjente jeg at jeg fikk ta i, men samtidig at det ga veldig god flyt i både slakt og bratt terreng.
Jan Talavaseks sin personlige Levo SL veide inn under 15 kilo - altså 14,99 - men da med en del tøysedeler fra Schmolke o.l. samt tynne dekk.
Et par kilo fra eller til har veldig mye mindre å si på el enn på analog sykkel etter min erfaring. Tar heller solide dekk.


Øyvind Aas
Utstyrsredaktør Fri Flyt AS
terrengsykkel.no
landevei.no
utemagasinet.no
friflyt.no
Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: sykkeloyvind] #2593546 03/03/2020 10:30
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 9,799
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Offline
Høkk, da! Høkk!
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 9,799
Da skal jeg prøve 35/85 på SL'en min når siste snøfall er borte nå ICON_SMILE

Comp carbon utgave som veide inn til 16,65kg uten pedaler og 16,99 med ICON_LAUGH ICON_LAUGH Og da kjører jeg 2.35 Schwalbe Addix soft MM og HD og dekkinnlegg i ene hjulet!
Da snakker vi ikke tulledeler. Artig at den havnet under S-works utgaven. Bare slang over noen deler fra gamle stisykkelen min jeg ville behold så ble den slanket raskt ned fra opprinnelig 18,2/3kg den egentlig veier.

Blir morro å prøve, har bare fått rullet 30 min på den.

Ang vekt, har jeg på min Levo ikke brydd meg om det, den veier det den veier, men på en SL type, med mindre motor og kraft så tenker jeg at f.eks 2 kg her vil spille inn på hvordan den føles.


Den som kjører med et veldig dårlig øye, kommer ned med en nervøs og skjelven latter.
#NBNL -

Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: sykkeloyvind] #2594296 09/03/2020 13:46
Registrert: Aug 2015
Innlegg: 38
H
Hogg75 Offline
Fersking
Offline
Fersking
H
Registrert: Aug 2015
Innlegg: 38
Ref opprinnelig diskusjon, se denne. Knallbra fra Rob Warner om emtb'er "The Greatest Thing To Happen To Mountain Biking, since Mountain Biking"

https://www.youtube.com/watch?v=KCeout_8_m8

Re: Vil du kjøpe ikke-motorisert stisykkel i 2025? [Re: Hogg75] #2594301 09/03/2020 14:16
Registrert: Nov 2014
Innlegg: 9,520
Sepeda Online
Kaffi a gitt
Online
Kaffi a gitt
Registrert: Nov 2014
Innlegg: 9,520
Sitat: Hogg75

Sikkert slemt, men jeg kan ikke la være. Her er det bare gullkorn på gullkorn, i den grad jeg er i stand til å skjønne dialekten og dekode budskapet:

Sitat: Rob Warner
I don't really like cycling, I like mountain biking for action and for fun.

I don't care about being fit to pedal a bicycle. It's not on my agenda. I just want a mountain bike to make me fit enough to ride motorbikes.

The closer a mountain bike is to a motorbike... and with respect to on a downhill course, you get it that way, because your're not reliant on your own physique to power it, really....then it was good fun.

The first pedal stroke and I get the boost of power, I'm like smiling and that's that for an hour and a quarter, until the battery runs flat.

It's like a flat is like a downhill and the uphills don't exist. So what's not to like?

Kom ikke lenger enn det.

Det er bare å slå fast at noen syklister har andre idealer enn andre syklister. Fint at Rob er så ærlig om det.

Side 6 av 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Terrengsykkel utgis av Fri Flyt AS | Postboks 4767 Nydalen, 0421 Oslo | Tlf: 22 04 46 00
Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Redaktør: Kristoffer Kippernes Utstyrsredaktør: Øyvind Aas
Salg og marked: Knut Harald Smette | Daglig leder: Audun Holmøy Røhrt
Nettsiden er utviklet av Fri Flyt Byrå