Sitat: Valentino
Hampsten, faktisk.Rosa klokka som matcher trøya?